Contact information

Lies Korevaar Lies Korevaar, PhD
Head organization committee
Professor of Rehabilitation
Hanze University Groningen
Zernikeplein 23, 9747 AS GRONINGEN
The Netherlands
E: e.l.korevaar@pl.hanze.nl
T: 050-5953284/3377
www.hanze.nl/rehabilitatie
  Jacomijn Hofstra, PhD
Workshop & poster coordinator
Associate professor of Rehabilitation
Hanze University Groningen
Zernikeplein 23, 9747AS GRONINGEN
The Netherlands
T: +31 (0)50 5952796
E: j.hofstra@pl.hanze.nl
 Karola Nap Karola Nap
Management Assistant
Zernikeplein 23 9747 AS GRONINGEN
Hanze University Groningen
The Netherlands
T: 050 -595 3377
E-mail:j.k.nap@pl.hanze.nl
www.hanze.nl/rehabilitatie